Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi İle İlgili Mevzuat:

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği: Madde 7, Madde 42, Madde 44, Madde 45, Madde 46, Madde 63

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi: Madde 42 /a-b

Yapım işleri Genel Şartnamesi: Madde 39,40

1) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir.

a) Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3 ) : Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.

b) Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4) : Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelliğine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.

Buna göre düzenlenecek hakediş raporlarında aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Hakediş raporları Ekte yer alan örneğe göre ara ve kesin hakedişler şeklinde ilgili bölümleri doldurularak düzenlenecektir.
  • Raporların ilgili tüm sayfalarının düzenleyen kontrol/yapı denetim elemanı ve yüklenici tarafından, son sayfasının ise yüklenici ve kontrol/yapı denetim elemanlarınca imzalanmış, yetkili makamca onaylanmış olması gerekmektedir. (İlgili örneklerde imzalanacak bölümler ve görevliler dipnot olarak yer verilmiştir.)
  • Dizi pusulasında hakediş raporunun eklenen sayfaları belirtilecektir.
  • Sözleşme bedelinin tek seferde ödenmesi halinde ise hakediş raporu iş bitiminde bir defa düzenlenecektir.
  • Abonelik giderlerinin ödenmesinde (telefon, kablo, internet vb.) hakediş raporu düzenlenmeyecektir.

Bunun yanında doğrudan temin yolu ile gerçekleştirilen yapım işi ve hizmet işi ödemelerinde muayene ve kabul komisyon tutanağı düzenlenecektir.

Duyuru tarihi:10.04.2019

Hizmet İşleri Hakediş Raporu

Örnek 1 Rapor

Örnek 2 Rapor