Son Güncelleme:
31/12/2021 - 14:23

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ve 27 Nisan 2004 tarih ile 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca; gerçek ve tüzel kişilerin Üniversitemizin görev alanına giren konulardaki bilgi taleplerini en kısa zamanda ilgili birimlere yöneltmek ve sonuçlarını talep sahiplerine ulaştırmak amacıyla Rektörlük Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde "Bilgi Edinme Birimi" oluşturulmuştur.

"Bilgi Edinme Kanunu"nun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Kimler bilgi edinme hakkından yararlanabilir?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 4. maddesi ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi çerçevesinde, herkes (tüm gerçek ve tüzel kişiler) bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu haktan yararlanabilirler. Bu kapsamdaki başvurular Türkçe olarak yapılır.

Bilgi edinme başvuruları hangi yollarla yapılmaktadır?

Başvurular bizzat, posta veya faks yoluyla yapılabileceği gibi, elektronik ortamda da yapılabilir. Başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. ODTÜ Bilgi Edinme Birimi üzerinden bilgi edinme başvurusu için lütfen tıklayınız.

Bilgi edinme başvurusu dilekçesinde olması gereken bilgiler nelerdir?

Gerçek kişi başvuruları:

 • Başvuranın adı ve soyadı
 • İmzası (elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda bu şart aranmaz)
 • Oturma yeri veya iş adresi
 • İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-1) (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)
 • T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

Tüzel kişi başvuruları:

 • Tüzel kişinin unvanı
 • Adresi
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin imzası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranmaz)
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)
 • Yetki belgesi
 • İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-2) (elektronik posta, posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.

ODTÜ Bilgi Edinme Birimi iletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.