"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ve "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği, harcama birimlerimizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar birim faaliyet raporlarını hazırlamaları ve web sayfalarında kamuoyuyla paylaşmaları gerekmektedir.


Son Güncelleme:
17/01/2023 - 15:25