"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ve "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği, harcama birimlerimizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar birim faaliyet raporlarını ekte yer alan "Birim Faaliyet Raporu Taslağı" örnek alınarak hazırlamaları ve web sayfalarında kamuoyuyla paylaşmaları gerekmektedir.

Birim Faaliyet Raporu Taslağı


Son Güncelleme:
03/01/2024 - 14:13